27 apr. 2015

Mitt andra ord från SETT2015 är RELEVANS #SETTlaggad

Jag sitter på tåget idag och läser på sociala medier och funderar lite på mitt nästa inlägg här på Kullerbyttan. Jag vill skriva om mitt andra ord från SETT-mässan- RELEVANS. Jag vill skriva om hur viktigt det är för barnen/eleverna, ja för människan i stort att känna att det som man gör i sitt liv sig är relevant för en. Det kan ju låta flummigt och naivt men jag vill att ni funderar på vad som verkligen betyder något i livet. Det har jag gjort mycket det senaste.

Jag tänker på skolplikten, den varar i nio år, snart kanske i tio (ev obligatorisk förskoleklass) och eftersom de flesta ungdomar också behöver gymnasial utbildning i vårt land, för att överhuvud taget komma in på arbetsmarknaden, så får vi lägga till tre år till. Jag funderar vad vi gör med våra barn/elever under denna tid på tretton år. Tretton år av livet, i utbildningssystemet, inte frivilligt utan av plikt. Vad gör du på tretton år? Fundera lite på det så återkommer jag till detta längre fram.

När jag kikar på lite inspiration till mitt inlägg så kollar jag först twitterflödet och hittar Omvärldsbloggens (Stefan Pålsson för Skolverket) mycket intressanta inlägg om Finlands nya läroplan. Finland och deras utbildningssystem, som är varje lands utbildningsministers våta dröm om ordning och reda och PISA-resultat to die for, de plockar nu fram sin nya läroplan. Jan Björklund pekade med hela handen mot Finland och deras kunskapsskola. Hela tiden fick vi lärare i Sverige veta att i Finland där låg man i framkant, där fanns det ambition hos lärarna och eleverna. I Finland där hade man svaren på hur ett lyckat utbildningssystem skulle se ut. Jag undrar vad Jan Björklund tänker nu, nu när Finland tar fram en läroplan som lägger tyngden på helt andra grejer. De tar avstamp i EU sju nyckelkompetenser och utvecklar en läroplan som Omvärldsbloggen beskriver så här;
LP 2016 baseras på fyra kärnfrågor: 
1. Pedagogisk förnyelse. Tidigare läroplaner har främst tagit upp vad eleverna ska lära sig. Nu är det istället frågorna om hur det ska gå till och var det ska äga rum som står i centrum. Värdegrunden, skolans verksamhetskultur samt synen på lärande, kompetenser, lärmiljöer, arbetssätt, handledning och bedömning är avgörande. 
2. Utbildningen ska skapa en sammanhängande helhet. Ämnesöverskridande och mångsidiga kompetenser blir allt viktigare. Eleverna ska utveckla en djupare förståelse för hur olika fenomen i natur och samhälle hänger ihop och vilka helheter som de bildar.
Genom att kombinera olika vetenskapsgrenars och ämnens perspektiv, kan eleverna koppla samman och förena det som de lär sig i de olika ämnen och i olika årskurser. Tanken är att det ska bli lättare att se mening och sammanhang och att förstå undervisningens värde för dem själva, deras framtid och för lokalsamhällets, nationens och det globala samhällets fortsatta utveckling.
 
3. Skolans verksamhetskultur ska förändras. Det är viktigt att lärarnas arbete blir mer process- och samarbetsinriktat, med fokus på kunskapsdelning samt pedagogiska diskussioner och reflektioner kring det dagliga arbetet. Skolan ska vara en professionell lärande organisation, baserad på värdegrundens principer om allas lika värde, om delaktighet och demokrati, som hjälper alla barn och ungdomar att utvecklas till etiskt ansvariga världsmedborgare som kan hantera ett hållbart, föränderligt samhälle och ett livslångt lärande. Det gäller att skapa en välmående skola med nyfikna elever. 
4. Läroplanen ska fungera som ett arbetsredskap. Tidigare har läroplanen förnyats ungefär vart tionde år, men det går inte längre när vi lever i ett samhälle som präglas av både snabba och genomgripande förändringar. Därför är det viktigt att läroplanen och dess tillämpning ständigt utvecklas, såväl på det nationella som det lokala planet.
Det övergripande målet med LP 2016 är att utveckla elevernas mångsidiga kompetens, så att de kan hantera dagens och morgondagens komplexa samhälle. Denna mångsidiga kompetens delas upp i sju delkompetenser:
  1. Förmågan att tänka och att lära sig – på egen hand och tillsammans med andra
  2. Kulturell och kommunikativ kompetens i en värld som präglas av kulturell och språklig mångfald
  3. Vardagskompetens – en förståelse av hur samhället och teknikutvecklingen ser ut och fungerar och en förståelse av värdet av hälsa, trygghet och goda mellanmänskliga relationer i det dagliga livet
  4. Multilitteracitet – det vidgade språk/text-begreppet
  5. Digital kompetens – både en viktig kompetens i sig själv och som en del av multilitteraciteten
  6. Arbetslivskompetens och entreprenörskap
  7. Förmågan att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid
Läs hela inlägget om Finlands nya läroplan på Omvärldsbloggen.

När jag läser detta förbluffas jag över Finlands ambition att kliva in och på riktigt göra skolan till en del av samhället. Att de med hela världens utbildningsögon på sig vågar ta stora kliv mot mycket av det som våra utbildningspolitiker har kallat flumskola. En skola med relevans för eleverna, en skola för ett föränderligt samhälle. En skola som sätter huret i centrum istället för vadet. Hur lär vi oss? Det slår mig också hur de i framtagandet av läroplanen har gjort det till en kollektiv, långsam process där människor från flera områden har fått inblick och påverkan.
"Utvecklingsarbetet har pågått i två och ett halvt år, och såväl allmänhet som skolhuvudmän och intresseorganisationer har haft möjlighet att delta och att göra sina röster hörda. Det är första gången som en läroplan utvecklats på det här sättet....."
ur Omvärldsbloggen 
Jag ser fram emot Sveriges och resten av Europa (världens) reaktioner på Finlands nya läroplan och jag ser fram emot att se vad den gör med arbetet i Finlands skolor. Det är ingen lätt match att arbeta med dessa ambitioner men Finland har tagit beslut om att de ska göra det. I vårt utbildningssystem finns, som jag ser det, en övertro på att kunna mäta kvalitet. Det är svårt att mäta mjuka värden, hur unga på sikt tillgodogör sig utbildning, det tar tid och hur kan man utröna vad som gett effekt? En sådan studie skulle ta 20-30 år för att se långsiktiga effekter och då hade redan samhället hunnit förändrats otaliga gånger under tiden. En riktning som den som Finland nu tar kräver tillit till att lärarna arbetar tillsammans med varandra och med eleverna och att man hittar metoder som är mer beständiga över tid för det livslånga lärandet. Frågan är vad som är det? Utbildning är ingen lätt nöt att knäcka, särkilt inte en utbildning som varar i tretton år. Hur använder man den tiden på klokast möjliga sätt? Jag undrar om vi någonsin kommer komma fram till det.

När jag återvänder till mina upplevelser på SETT så summerar jag de föreläsande lärarnas fokus på att göra innehållet i utbildningen relevant för barnen/eleverna- att som lärare kunna se innehållet i strävans/kunskapsmålen och applicera dem på det som är aktuellt för barnen/eleverna och för samhället de befinner sig i. Jag tror att om vi ska lyckas att göra innehållet relevant för barnen så handlar det om att ur det de intresserar sig för och det som är aktuellt i deras omvärld lyckas göra förskola/skola med målen som ram.
Tweeten här ovan låg också i mitt flöde på Twitter och något inom mig brister när jag läser den. Jag tänker att om saker är relevanta för en så kan man också hantera uppförsbackar och svårigheter eftersom man ser varför man behöver kämpa med vissa saker. Det kan vara roligt och intressant att ta sig an utmaningarna när man litar på sin egen förmåga och vilar i att misstag är ett sätt att lära sig mer. Någonstans måste ändå barns och ungas frågor, funderingar, intressen- livsvärldar vara en grund för att hitta dessa utmaningar och göra utbildningen till en del av livet som värdesätts och önskas av de som genomgår den. Jag läste Karin Brånebäcks inlägg idag: Flumkateder, ett inlägg om polariseringen och maktkampen om innehållet i utbildningen samtidigt som barnen står där mitt i. Karin påminner oss om att eleven måste vara i centrum. Just nu känns det som att kunskapen är det.

Jag brukar fundera på det där med tid. Hur viktigt det är med att ta vara på sin tid. Det slog mig särskilt hårt när vi förlorade vårt barn. Jag tänker mycket på att det som vi gör av vår tid borde vara viktigt. Återvänder ännu en gång till Morgan Andersons föreläsning på SETT och ytterligare en slide som satte spår i mig; Skolan suger! Ja, för många är skolan inte det de först hade valt att göra om de fick fria tyglar. Tänker på barnen i förskolan och eleverna i skolan, de väljer inte att vara där det är andra som väljer det åt dem, de väljer inte sina lärare, de grupper av barn/elever som de går i osv. För deras skulle måste det vi gör i förskolan/skolan vara relevant och intressant och värdefullt för dem inte bara om fem, tio år utan nu. Det vi gör i förskolan/skolan behöver också sätta spår i dem som hjälper dem att leva i vårt samhälle, skapar framtidstro och hopp om en bättre värld. Framförallt behöver vi få dem att inse att det är de som bygger det samhället, att det är de som har möjligheterna och kraften och att de behöver agera på den. Finland har tagit stora steg mot detta när är det vår tur att tydliggöra?

18 apr. 2015

SETT2015 i bilder #SETTlaggad

Klara Dolk

Förskolan Syrenen

Jacob Möllstam och Frida Monsén i studion TänkTanken hos Lärarförbundet

André Pops leder samtal om Nätetik för lärare med bl.a. Jacob Möllstam och Elza Dunkels
Christian Eidevald
Erika Kyrk Seger, Martina Lundström, Maria Samrell och Markus Bergenord på Lärarförlagets mingel onsdag kväll. 

Taggad på SETT :)

Bild av Max Entin när vi satt i Loungen och hängde

Två ord sammanfattar SETT2015 för mig det första är RELATION #SETTlaggad


Oj oj oj. Vilka dagar jag har haft. Fulla med kollegial kraft för hela vårt utbildningssystem. Fulla med lärare som delar med sig och med barn och elevers meningsskapande och med kärlek till världens bästa yrke. 

Föreläsningssalarna har varit fullknôkade, som vi säger i Göteborg, och besökarna har sprungit emellan för att hinna lyssna på alla lärare som delar med sig av sina erfarenheter, sin kraft och sitt mod om att våga tro på varenda unge och våga göra skillnad varje dag. 

Jag har lyssnat på många kloka människor under dessa dagar och för att kort göra en första summering av de erfarenheter jag har fått så är det just så som Morgan Andersson (Majjen Morgan) sa under sin föreläsning, "F#ck you Facebook, F#ck you very much", när han precis skulle byta till nästa slide sa han något i stil med; Nu ska jag gå lite långt här med nästa slide. Jag funderade på om jag kunde säga detta och jag har bestämt att man väl får provocera lite....så här kommer det. 

På sliden stod det en enda sak: 

Ungdomar är också människor! 

I alla föreläsningar jag har hört under SETT2015 har alla föreläsare pratat om hur vi som lärare intresserar oss för våra barn/elevers världar, vad barnen/eleverna är engagerade i och hur vi kan använda det för att göra förskola/skola av. Detta tog jag också upp fast gällande de allra yngsta. När ska det som de yngsta barnen gör får lov att vara viktigt och inte bara gulligt. När ska de yngsta bli tagna på allvar? 

Morgan sa att han hört lärare säga, Jag bryr mig inte om vad eleverna tycker om mig. Helt fel enligt honom. Vi måste bry oss om ifall barnen/eleverna har tillit och förtroende för oss, det är det enda sättet som vi kan komma nära deras liv och deras lärande. Finns det inte relation kan det heller inte finnas lärande och växande. Att gå in i ett lärande är att släppa något man vet för att byta ut/bygga på det mot något annat. Det är att förändras och att ta steget ut i det okända. Den är relationen den handlar inte om att vara extraföräldrar eller kompisar den handlar om att vara lärare. Om att fokusera på vad som är vårt uppdrag och att göra det förståeligt för barnen/eleverna. Jag hade turen att fortsätta denna diskussion tillsammans med Morgan efteråt och vi pratade om kontinuitet, att få lov att följa de barn/elever man har i flera år, vad det gör för relationerna och vad det gör för det lärande som vi eftersträvar. När relationerna får lov att växa sig starka med hjälp av kontinuitet gör det att vi kommer djupare i förståelsen för varandra och varandras roller. Vi behöver då inte börja om varje gång utan kan fortsätta och fördjupa och koppla ihop våra gemensamma erfarenheter med det nya vi erfar tillsammans. 

Jag minns att Tarja Häikiö under en föreläsning som jag var på i höstas visade en bild på två barn som lekte tillsammans, bilden var tagen nära och man såg barnens uttryck i deras ansikte och den gav en inblick i betydelsen av lekens uttryck och värde. I dokumentationen kan vi undersöka hur just de barnen i vår barngrupp undersöker, utforskar, leker och lär men för att kunna göra detta så måste barnen lita på att det vi gör tillsammans är värdefullt och viktigt, att vi som vuxna är intresserade på riktigt av vad de gör, kan, vill och tänker. Tarja sa att man i bilden kunde se vilket stort förtroende barnen hade för sin lärare eftersom de aldrig låtit någon komma så nära ifall inte relationen till läraren som dokumenterade hade varit full av förtroende. Allt handlar om att vara genuint intresserad och det kan man inte lotsas vara, det är man. Frågan är vad det betyder för läraryrket och för lärarutbildningen? Vi fokuserar mycket på ämneskunskaper men mindre på hur man bygger relationer som lärare. Bara för att du kan mycket om ett ämne betyder det inte att du kan ge någon annan erfarenhet av det och hur lär man sig det? 
6 apr. 2015

Ett litet inlägg om lyssnande......


Om man känner sig lyssnad på, intressant och viktig för sammanhanget man befinner sig i så är det också mycket lättare att bli intresserad, förändra det man tänkte, inta nya perspektiv och lära sig saker. Utbildningssystemet ser inte ut så, inte i så stor utsträckning som det skulle behövas i alla fall. Snarare är det så att utbildningssystemet säger

"Välkommen hit, nu ska vi lära dig allt du inte kan så länge som du anpassar dig till vår ordning och gör på vårt sätt. Välkommen hit men lämna gärna det som är du utanför, här bestämmer vi förstår du, för annars blir det sådan oordning för du och de dina kan ju inte sånt, skulle vi göra som ni skulle det ju bli anarki. Välkommen hit, vi tycker om dig som du är men du får gärna ändra på dig så att du passar in. Det du gör utanför utbildningssystemet intresserar inte oss, det är ändå inte viktigt mest på lek tänker vi. Det är det som du gör här som är viktigt och du borde fundera på om du inte kan göra lite mer av det även utanför utbildningssystemet. Vi som är här pratar mycket om det livslånga lärandet men själva har vi redan lärt allt och gör på samma sätt som vi alltid har gjort för det är nog bäst, eftersom vi vet att det fungerar. Anpassa dig nu efter oss så ska vi mäta dig sen och se om du har blivit tillräckligt lik oss andra. Varför, undrar du? Jo men du vet, du behöver kunna vissa grejer, så att du kan använda dem sen när du blir stor, om du vill ha ett jobb vett du, det behöver man. Välkommen hit, vi ska göra om dig, vi ska anpassa dig, vi ska fixa till dig. Va sa du? Tyckte du något om det? Du, det är ingen mening med det. Du förstår inte det ändå, du är för ung, du har för lite erfarenhet, du vet inte ditt eget bästa. "

Vi kan ta de allra yngsta som exempel. Enligt en artikel i DN den femte april så har nu alldeles ny forskning från Johns Hopkins-universitetet i Baltimore, Marskland, USA kunnat visa att;

– Barn har faktiskt en mycket sofistikerad bild av hur världen fungerar. Det vet vi eftersom de blir förvånade och extra intresserade när de ser något oväntat eller något som borde vara omöjligt. Nu har vi för första gången kunnat visa att barn även funderar ut hypoteser som de testar för att kunna förklara vad som hände, säger Aimee Stahl, doktorand på laboratoriet för barns utveckling vid Johns Hopkins-universitetet i Baltimore i Maryland i USA.
Läs hela artikeln och se intervjun med forskarna Forskare: Barn fungerar likadant som forskare


2 apr. 2015

#settladdad 2015

Inspirerad av Erika Kyrk Seger kör jag också en tillbakablick inför SETT2015 en så kallad #settladdad. I år blir det tredje året som jag är involverad i SETT. För tre år sedan blev jag tillfrågad att delta som en av åtta bloggare i Blogger Corner. Det var mycket roligt och spännande att få förtroendet och gott att möta alla andra som tänkte och tyckte kring SETT2013.Det var också mitt första möte med SETT och jag lyckades rekommendera och få med just Erika Kyrk Seger och Markus Bergenord till förskolans föreläsningsprogram. Året därpå ville SETT fokusera på färre bloggare och valde tre som skulle sprida tankarna, det blev jag, Max Entin och Emil Jansson. I år arbetar jag med Rektorsakademin Utveckling som är en av arrangörerna av SETT. Mitt uppdrag blev att plocka ut föreläsare för RAU:s räkning till den 16 april. Vilken utveckling och vilken möjlighet!


Här får ni en tillbakablick.

2012

Blogger corner på SETT2013

2013

Nått bloggers Corner

Knôkfullt på SETT2013

Att våga kasta sig ut

2014

The most successful givers...

Som att ha alla legobitar i världen

Barnens spränger gränserna för vad en lärplatta kan vara!

#Fskchatt Tweetup

I år ser vi fram emot ett fullbelagt schema. Jag har fått många kommentarer från förskolefolk som är svettiga inför hur de ska hinna med att lyssna på alla föreläsare som de vill. Jag kommer också springa runt en hel del men också befinna mig i SETT-date ifall ni vill prata med mig. Ser verkligen fram emot mässan och att få lyssna till och prata med alla intressanta, engagerade människor som finns där och för första gången även föreläsa!

Ladda ordentligt nu så ses vi 14-16 april och lägg gärna ett blogginlägg om #settladdad!

Glad PÅSK!

Malin Ekberg #intervjuserien #sett2015

Malin Ekberg kommer föreläsa om hur man förändrar verksamheten och om det pedagogiska ledarskapet i förskolan.  Malin kommer lyfta det viktiga ledarskapet, och prata om svåra saker som att hitta mod och som ledare inte vara konflikträdd. Malin vill utmana i att hitta nya sätt att organisera förskolan. Hon menar att om organisationen låser fast pedagogerna så ska den förändras. Malins försöker vara en ledare som  utmanar utifrån pedagogernas behov och intressen. Pedagogerna får möjlighet att testa, försöka, misslyckas och prova igen, precis som de i sin tur utmanar och ser barnen och i Malins organisation får man lov att vara duktig. 
Vi lyckas, berättar Malin, vi vinner både kvalitet och ekonomi vilket är intressant för en förskolechef. 

I arbetet med IKT arbete har förskolan gått från att inte ha ett nätverk till att idag ha ett digitaliseringsrum och de håller nu också föreläsningar om detta på andra förskolor. Allt går med de rätta förutsättningarna och det behöver inte ta tid, säger Malin. Få pedagogerna att känna att deras uppdrag är viktigt och att vi är bra på olika saker. Ställ krav och våga, är Malins uppmaning. 

Malin Ekberg, arbetar på Västra Allé i Helsingborg, Pysslingen skolor. Hon brinner för allt som har med, barn, förskola och individens utveckling att göra. Förskoleutveckling i fokus.

Hur känner du inför din medverkan på SETT2015?

-Mycket spännande och utmanande att få möjligheten att hålla en föreläsning om ämnet som jag brinner så mycket för. SETT är ju också en möjlighet att få träffa människor med liknande intresse för förskolan som mig. En fantastisk chans som jag tror kommer att ge mig otroligt mycket tillbaka.

Varför är just det innehåll du ska föreläsa om på SETT2015 viktigt för åhörarna?

-Jag älskar att prata förskoleutveckling, jag tycker att detta ämnet är otroligt viktigt i dagens samhälle. Det är dags att lyfta upp möjligheter som vi har att förändra förskolans normer. Inget är omöjligt och det är för barnens skull. 

Vad önskar du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?

-Jag hoppas att åhörarna känner sig stärkta efter min föreläsning, att de känner att med små medel klarar vi att förändra inkörda mönster och normer, från chef till pedagog. Med små enkla medel och tankar förbättrar vi förskolans kvalitet och vi gör det nu!

Vad vill du hitta inspiration kring/ vad ser du fram emot för egen del på SETT 2015?

-Jag kommer att få hur mycket som helst från SETT, för det första kommer jag att träffa massor av fantastiska människor som brinner för förskolans utveckling som jag kommer att diskutera förskola med.  Sen kommer jag få en massa ny inspiration och förhoppningsvis några rejäla pedagogiska kullerbyttor som jag kan ta med mig tillbaka till Västra Allé och fortsätta diskussionerna tillsammans med pedagogerna. 

Vi tackar Malin för intervjun och ser fram emot hennes föreläsning på SETT2015.

Markus Bergenord #intervjuserien #sett2015

Markus Bergenord föreläste på SETT för första gången 2013 då hans föreläsning gav oss nya perspektiv på hur digitala lärmiljöer kunde byggas med start hos de allra yngsta ett- och tvååringarna. Markus fokus ligger på att vi som pedagoger måste förstå vilka barn det är vi möter i förskolan idag. Han menar att barnens förståelse för tekniken ofta ligger före vår egen. Den digitala eran gör att vi måste ta barnens perspektiv på nyfikenhet kring teknik och våga undersöka, våga prova.
På många håll i Sverige håller förskolorna på att genomgå en digitalisering, vissa har hållit på i några år samtidigt som andra står inför beslut. Olika typer av verktyg köps in och ska implementeras i verksamheten. Många gånger erbjuder tekniken helt nya möjligheter. Markus vill tänka med oss om vad vi gör av dessa möjligheter och hur vi tar hand om dem tillsammans. Han vill ha fokus på innehåll och inte verktygen i sig. 
Markus Bergenord arbetar som digitalista på en förskola i Stockholm. Yrkestiteln, är självuppfunnen och Markus beskriver den som att hans arbete handlar om relationen mellan digitala verktyg, miljö och människor. Han föreläser om detta arbete och sina kollegors arbete tillsammans med barnen. Markus är medförfattare till boken Mediepedagogik på barnens villkor.
Hur känner du inför din medverkan som föreläsare på SETT 2015?

-Som alltid tycker jag att det mest spännande är att lyssna på andra och få ta del av erfarenheter, och då menar jag inte bara föreläsare utan alla som är på SETT. I alla fall de som man hinner att prata med. Det är alltid kul med möten.

Varför är just det innehåll du ska föreläsa om på SETT2015 viktigt för åhörarna?

-Därför att det kommer att ta avstamp i innehåll, och då menar jag inte appar eller program. Utan varför har vi det innehåll vi har och hur kan man tänka kring teknik i förskolan. Om det sedan är viktigt att höra på får de som lyssnar göra en bedömning av och gärna berätta för mig efteråt.

Vad önskar du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?

-Ett mindre problematiskt förhållande till teknik möjligtvis. Ska försöka illustrera det under min föreläsning. Tankar om att vara närvarande som pedagog.

Vad vill du hitta inspiration kring/ vad ser du fram emot för egen del
på SETT 2015?


-Inspiration är alltid spännande, man vet aldrig hur, när och var den dyker upp. Tycker det är roligt när man ser att man själv har inspirerat och att det kommer nya tankar från det man har sagt.


Vi tackar Markus för intervjun och ser fram emot hans föreläsning på SETT2015. 


Moa och Anette från Mörarps förskolor #intervjuserien #sett2015

Jag följer Mörarps förskolor på Instagram. De delar med sig av bilder från barnens utforskanden tillsammans med korta texter som möjliggör för mig som läsare att förstå hur material och miljö undersöks av barnen. Mörarps förskolor har under det senaste året använt sig av Instagram som ett av flera verktyg för att höja den pedagogiska medvetenheten och kvalitén på förskolan. Detta har ökat föräldrarnas möjlighet till delaktighet i verksamheten och hjälp pedagogerna att fokusera på barnens lärprocesser. Bakom förskolans konto finns varje avdelnings konto som bara får följas av föräldrarna på avdelningen och av de andra avdelningarna i huset.

Moa Wikstrand är förskolechef på Mörarps förskola och Annette Sjölund är förskollärare och IKT-pedagog på förskolan. Lärmiljöer och förhållningssätt står i fokus på Mörarps förskola. Mörarps förskolas Instagram konto har snabbt blivit ett uppskattat konto som inspirerat andra förskolor och som medvetandegjort pedagogerna om hur och vad som ska dokumenteras.

Hur känner ni inför er medverkan som föreläsare på SETT 2015?
-Det ska bli jättespännande att besöka SETT. Det är första gången för oss båda och vi har hört mycket positivt från tidigare år från kollegor som varit där. Att föreläsa och få dela med sig av tankar kring något man själv brinner för är så klart jättekul!
 
Varför är just det innehåll ni ska föreläsa om på SETT2015 viktigt för åhörarna?
-Innehållet i vår föreläsning handlar om hur man kan underlätta sin vardag och samtidigt göra så många vinster i att synliggöra sin verksamhet både för sig själv, vårdnadshavare, kollegor och omvärlden i övrigt.  Den handlar  om hur viktigt det är att veta vad man gör och varför man gör det. Att gå på djupet och vara medveten om syftet med det man gör. Vi kommer också att dela med oss av fallgroparna vi har trillat i och dela med oss vår process.

Vad önskar ni att åhörarna tar med sig från er föreläsning?
-Vi hoppas att åhörarna ska bli inspirerade och våga utmana sig själva att prova nya vägar, att våga använda digitala lärverktyg på olika sätt. Att vi kan vara en del av att inspirera andra till att också synliggöra sin verksamhet digitalt för varandra, vårdnadshavare och omvärlden. Vi vill inspirera för att själva kunna bli inspirerade.

Vad vill ni hitta inspiration kring/ vad ser ni fram emot för egen del på SETT 2015?

-Vi hoppas få inspiration kring arbetet med digitala lärverktyg och få utbyta erfarenheter med andra som brinner för förskolans verksamhet och alla de delar som ingår där. Vi vill också se hur andra har arbetat med att göra tekniken till en naturlig del av vardagen och barnens lärande.
Vi tackar Moa och Anette och ser fram emot deras föreläsning på SETT2015. 

30 mars 2015

Ina Lindén och Erika Kyrk Seger #intervjuserien #sett2015

Hösten 2014 startade förskolorna i Västra Göteborg ett tvåårigt EUprojekt, ”Futura - lära för att lära”, detta för att utveckla kvalitén i stadsdelens förskolor och därigenom ge alla barn ökade möjligheter att lära och utvecklas. Projektet tar avstamp i förskolan som den första skolformen i det livslånga lärandet och identifierade fyra områden som skolforskning pekar ut som viktiga faktorer för en framgångsrik skolgång: lust att lära, delaktighet , språkutveckling och kreativitet via utveckling av de lärande miljöerna.
Ett kompetensutvecklingspaket skapades med bla inspirationsresor till Italien. Under hösten 2014 reste 20 förskolechefer och under 2015 kommer ca 80 pedagoger att göra samma resa. Följ med in i organisationen av ett projekt där delaktighet skapas och kollegialt lärande når ut och skapar förändring i vardagen. 


Ina Lindén, områdeschef förskola, och Erika Kyrk Seger, utvecklingsledare, berättar om projektets tankar, det som har hänt och de förväntningar som finns på detta projekt som en del av kompetensutveckling i förskolan Västra Göteborg.

Så, hur känner Ina och Erika inför deras medverkan på SETT. 

Ina -Det känns stort! Väldigt roligt att det finns intresse för det vi gör i Västra Göteborg, och att få chans att reflektera ihop med andra utbildningsnördar kring det intressantaste vi vet.

Erika- En stolhet över att få vara med i de här processerna tillsammans på alla nivåer i organisationen, att vi tillsammans i kollegiet gör skillnad för barnen i våra förskolor. Stolt över att få berätta och dela våra erfarenheter. 

Varför är just det innehåll ni ska föreläsa om på SETT2015 viktigt för åhörarna?

-Vi tror att vårt arbete är intressant för alla som funderar kring utveckling av kvaliteten i förskolan. Vi har ju ett unikt läge via EU-projektet Futura där vi kan skapa och realisera en plan för utveckling från grunden där alla steg finns med. Områdeschefer, förskolechefer och pedagoger som fokuserar på professionsutveckling för respektive nivå i direkt följd. Samma kunskapssyn gäller för alla nivåer dvs att vi lär i tillsammans i dialog och reflektion med varandra. 

Vi kombinerar föreläsningar, studieresor, lärande samtal och handledning i en stark mix. Resultatet är att vi ser en överväldigande snabb underifrån kommande utveckling med stöd ifrån alla nivåer till skillnad från många inspel som stannar  på övergripande nivå, eller idéer i förskolorna som inte får tillräckligt stöd för att växa. 
En annan intressant aspekt är de oväntade bieffekter av det arbete vi planerat och trodde skulle ske. För att nämna några gjorde behovet av kommunikation och spridning av kunskaper och händelser i projektet att vi tagit fram Förskoletorget Västra Göteborg på Hjärntorget med blogg, chat och Facebooksida, och när förskolecheferna förstod vikten av handgripligt stöd i processerna beslöt  de att satsa på pedagogistor som kvalitetsutvecklare och stöd till sig själva och personalen. Behovet av  systematik och dokumentation gjorde att vi har fått en skjuts i det systematiska kvalitetsarbetet. Man blir överväldigad av  kraften i dessa verktyg när de används i en samlad satsning!

Vad önskar ni att åhörarna tar med sig från er föreläsning?
-Känslan av att arbeta i förskolan är ett av de viktigaste och roligaste jobben i världen om man ser och ges möjligheterna.

Vad vill ni hitta inspiration kring/ vad ser ni fram emot för egen del på SETT 2015?

Erika- Att få mer insyn i vad som händer i och kring Sveriges förskolor-vet att SETT kommer ge mig den erfarenheten- så vi kan dela och lära med varandra.

Ina- Kommer att bara gå omkring och njuta! Tillåta mig själv att gå på känsla i mina val fullt ut för en gångs skull!


Vi tackar Ina och Erika för deras tankar och ser fram emot deras föreläsning på SETT2015!22 mars 2015

Rachel Törnell, Inger Nordblom och Josefin Follin #intervjuserien #sett2015

Den 16 april kommer ni får höra om ALP. I Alingsås, Lerum och Partille finns en möjlighet för arbetslag att få stöd i sitt utvecklingsarbete av pedagoger från de två grannkommunerna. Reflekterande samtal och observationer stärker och utmanar arbetslaget och bidrar dessutom till det systematiska kvalitetsarbetet. Samarbete kallas ALP och det har pågått i tolv år. Föreläsarna kommer berätta om framgångsfaktorer och utmaningar som de har mött under arbetet med ALP. 
ALP är en modell för kollegialt lärande där pedagoger från olika verksamhetsformer ges möjlighet att reflektera och lära tillsammans. Man fokuserar på styrkor och intresset för varandras förståelse och hur den bidrar till att man kan se på sitt eget handlande och gemensamma arbete ur nya perspektiv. 


Rachel Törnell är utvecklingschef i Alingsås kommun, Ingrid Nordblom utvecklingsledare i Partille och de båda har varit med och startat ALP. Josefin Follin från Lerum är förskollärare och samordnare för ALP, på uppdrag av de tre kommunerna. 

Så låt oss höra hur dessa tre tänker om sin medverkan på SETT.

Hur känner ni inför din medverkan som föreläsare på SETT 2015?
-Det är verkligen roligt att vi får dela med oss av det vi tror på. Vi hoppas både inspirera och bli inspirerade!

Varför är just det innehåll ni ska föreläsa om på SETT2015 viktigt för åhörarna?
-Vår föreläsning handlar mycket om vilka möjligheter kollegiala möten och goda samtal kan skapa och om hur vi faktiskt lyckas skapa lärande sammanhang och tid för reflektion.  ALP bygger på att ta tillvara alla medarbetares kompetenser och potential och vi ser att vår form av kollegialt lärande bidrar till att pedagogerna som deltar stärks och utvecklas i sin profession och att det ger energi och arbetsglädje. Det vill vi gärna sprida.

Vad önskar ni att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
-Vi hoppas att den föder tankar om hur de själva kan bidra med positiv utveckling i sina verksamheter, att de börjar fundera i nya banor kring sina möjligheter att skapa en organisation där pedagoger kan tänka och reflektera tillsammans över arbetet med barnen och eleverna.

Vad vill ni hitta inspiration kring/ vad ser ni fram emot för egen del på SETT 2015?
Vi ser fram emot alla de möten som SETT möjliggör. Dels att få nya perspektiv på vårt arbete genom att ta del av andras tankar kring kollegialt lärande, men också att få en nulägesbild av ”skolutvecklings- Sverige” idag.